Werkzaamheden uitvoeren in Zwitserland

U heeft met uw Belgisch of Nederlands bedrijf een opdracht gewonnen in Zwitserland en moet hiervoor werkzaamheden verrichten in Zwitserland.

Als uw jaarlijkse wereldwijde omzet meer dan 100’000 CHF bedraagt wordt uw bedrijf Btw-plichtig in Zwitserland voor de werkzaamheden die in Zwitserland uitgevoerd zullen worden.

Wat moet u doen om wettelijk in orde te zijn en hoge boetes te vermijden?

U moet een lokale fiscale vertegenwoordiging hebben via een lokaal boekhoudkantoor. Dit kantoor zal voor u de volgende punten regelen en opvolgen waardoor u op uw twee oren kan slapen.

 • Aanmelding bij de Zwitserse BTW;
 • Regelen van de wettelijk verplichte borgstellingen op een Zwitserse geblokkeerde bankrekening;
  • Voor de BTW: minimaal 3’000 CHF
  • Voor de sector waarin u actief bent en afhankelijk welke CAO er in deze sector bepalend is. Deze waarborg is afhankelijk van de grootte van uw opdracht en begint bij minimaal 5’000 CHF. Het kan zijn dat uw sector niet betroffen is, maar het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de waarborgsom tijdig wordt betaald vóór de aanvang van de werkzaamheden anders loopt uw bedrijf het risico dat het bij een inspectie een boete moet betalen.

   -> Het verzoek om terugbetaling van de waarborg dient schriftelijk bij de betroffen instanties ingediend te worden. Dit kan zodra de opdracht volledig is afgerond en is mogelijk tot zes maanden nadat de opdracht is volbracht.
 • Boekhouding van alle in Zwitserland verrichte activiteiten;
 • Invullen en tijdig indienen van de periodische btw-aangiftes;
 • Ervoor zorgen dat schuldige BTW aan de Zwitserse staat betaald wordt;
 • Archiveren van alle boekhoudkundige documenten gedurende 10 jaar;

Betreffend het personeel dat u uitzendt naar Zwitserland om er de werkzaamheden te verrichten dient het volgende strikt opgevolgd te worden.

 • Belangrijk: stel zeker dat de nodige waarborgsommen betaald zijn alvorens u personeel naar Zwitserland stuurt (Zie hierboven).
 • Het recht op lokale dienstverlening is beperkt is tot maximaal 90 dagen per kalenderjaar voor uw bedrijf. De maximale duur van 90 dagen geld zowel voor het uitzendende bedrijf als voor de gedetacheerde werknemers. Het aantal werknemers dat gelijktijdig wordt gedetacheerd, heeft echter geen invloed op het totale aantal toegelaten werkdagen van de onderneming.
 • Opgepast: Als het bedrijf de ene na de andere werknemer op verschillende dagen uitzendt (werknemers werken niet op dezelfde dagen), worden de dagen cumulatief van het 90 dagen budget afgetrokken.
 • Het bedrijf en de betrokken personen moeten geregistreerd worden bij de bevoegde autoriteiten. Deze verplichte registratie is erop gericht de Zwitserse arbeidsmarkt te beschermen tegen sociale dumping. Tijdens de aanmelding moet de naleving van de minimale Zwitserse loon- en arbeidsvoorwaarden bevestigd worden.
 • Opgepast: De aanmelding dient ten laatste 8 kalenderdagen voor de voorziene start van de activiteiten in Zwitserland te gebeuren.
 • Er moet voor elke gedetacheerde wedewerker een detacheringscontract afgesloten te worden in de voertaal van het kanton voor de periode dat hij/zij in Zwitserland zal werken. In deze overeenkomst moet het Zwitsers loon en de onkostenvergoeding voor hotel, eten, transport vermeld zijn en voldoen aan de Zwitserse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden qua minimumloon, arbeids-en rusttijden, minimumaantal vakantiedagen en gezondheid op het werk.
 • Voor nachtwerk of weekendwerk is een toestemming van de kantonnale instanties vereist die speciaal moet aangevraagd worden.

Kantonnale arbeidsinspecteurs zien toe op de naleving van de wetgeving. De wet op tewerkstelling van arbeiders, ingevoerd op 1 januari 2004 door de Zwitserse autoriteiten, zorgt ervoor dat buitenlandse werknemers die in Zwitserland komen werken, aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de Zwitserse werknemers. Dit heeft voornamelijk gevolgen voor het loon. De Zwitserse lonen behoren bij de hoogste van heel Europa. Hou er dus rekening mee dat uw werknemers dit grote loonverschil ook vergoed wordt.

Bij het niet naleven van de regelgeving riskeert u hoge boetes van meerdere 10’000 Zwitserse Franken en kan uw bedrijf op een zwarte lijst gezet worden. Hierbij kan men tot vijf jaar een verbod krijgen om activiteiten te verrichten in Zwitserland. Deze blacklist is publiekelijk beschikbaar en kan dus ook het imago van uw bedrijf beschadigen.